Przejdź do treści

Zadania Stanowiska

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy w Oddziale Nadzoru należy,
w szczególności:
  • nadzór nad właściwymi warunkami środowiska pracy oraz zapobiegania chorobom i zatruciom zawodowym, poprzez:
- planowanie i organizacja bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami pracy
w zakładach pracy i w rolnictwie poprzez:
*  kontrolę zakładów lub stanowisk pracy wraz z oceną zagrożeń zawodowych i innych czynników mających wpływ na całokształt warunków zdrowotnych pracowników,
*  ocenę narażenia zawodowego pracowników,
*  promowanie działań zmierzających do likwidacji zagrożeń zawodowych w zakładach pracy oraz zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych,
*  prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach chorób zawodowych,
  • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin;
  • kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124);
    kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
  • współdziałanie z odpowiednimi instytutami naukowo - badawczymi w zakresie problematyki medycyny pracy, z właściwymi jednostkami służb medycyny pracy, z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, a szczególnie z Państwową Inspekcją Pracy;
  • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego oraz innych spraw z zakresu administracji państwowej, wynikających z realizacji zadań;
  • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, a w szczególności z Samodzielnym Stanowiskiem do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w przygotowaniu opinii i stanowiska w sprawach zagrożeń zawodowych w środowisku pracy.