Przejdź do treści

Zadania Stanowiska

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży w Oddziale Nadzoru należy, w szczególności:
  • kontrola i nadzór sanitarny nad warunkami higienicznymi w placówkach nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz placówkami wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  • inspirowanie działań zmierzających do poprawy warunków higienicznych placówek nauczania i wychowania oraz higieny procesów nauczania i wypoczynku;
  • zbieranie i analiza materiałów dotyczących spraw higieny dzieci i młodzieży oraz sporządzanie odpowiednich opracowań i wniosków;
  • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, odpowiednimi instytutami naukowo - badawczymi, kuratorium, szkolną służbą zdrowia, organami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi lub organizacjami odpowiedzialnymi za warunki higieniczno - sanitarne placówek wymienionych w pkt. 1;
  • prowadzenie postępowania administracyjnego