Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Oddziale Nadzoru należy, w szczególności:
  • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a zwłaszcza:
- zapobieganie produkcji i wprowadzaniu do obrotu żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz materiałów, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków nie spełniających wymagań zdrowotnych,
- prowadzenie kontroli i nadzoru sanitarnego w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz nadzoru nad warunkami transportu środków spożywczych,
- pobieranie do badań laboratoryjnych próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu stwierdzenia zgodności przedmiotowych środków spożywczych z obowiązującym prawem żywnościowym oraz monitorowania poziomów niektórych zanieczyszczeń w wybranych środkach spożywczych,
- nadzór nad skutecznością funkcjonowania wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny, wdrażania systemu jakości, w tym systemu HACCP w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu,
- wydawanie decyzji zakazu wprowadzenia do obrotu lub wycofania z obrotu partii żywności niewłaściwej jakości zdrowotnej,
- kontrola i nadzór zakładów produkujących materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz wytwórni kosmetyków,
- zbieranie i przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemów wczesnego ostrzegania RASFF oraz dokonywania oceny ryzyka,
- podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu kosmetyków, objętych powiadomieniami systemu RAPEX,
- ocena prawidłowości sposobu żywienia wybranych grup ludności,
- współudział w dochodzeniach i likwidacji przyczyn ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych,
- zbieranie i opracowywanie informacji dotyczących obrotu i jakości zdrowotnej żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także sporządzanie analiz i opracowań w tym zakresie
  • opiniowanie projektów technologicznych nowo powstających i na modernizację zakładów oraz wydawanie decyzji na podjęcie działalności;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych lub egzekucyjnych oraz innych spraw z zakresu administracji państwowej, wynikających z realizowanych zadań;
  • współpraca z inspekcją weterynaryjną i innymi organami urzędowej kontroli żywności;
  • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji oraz odpowiednimi instytutami naukowo - badawczymi: Państwowym Zakładem Higieny, Instytutem Żywności i Żywienia, innymi organami nadzoru i urzędowej kontroli żywności.