Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zadań w Sekcji Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru należy, w szczególności:
  • sprawowanie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę;
  • sprawowanie nadzoru nad jakości wody w basenach i kąpieliskach;
  • kontrola stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu drogowego;
  • nadzór sanitarny nad ekshumacjami i miejscami chowania zmarłych;
  • opiniowanie wniosków o  pozwolenie na odbycie imprez masowych;
  • opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz innych spraw z zakresu administracji państwowej wynikających z realizowanych zadań;
  • sporządzanie niezbędnych analiz i opracowań w związku ze sprawowanym nadzorem;
  • udział w akcjach ratowniczych w sytuacjach awaryjnych związanych z zanieczyszczeniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwzględnieniem pobierania próbek do badań;
  • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, odpowiednimi instytutami naukowo - badawczymi (Państwowy Zakład Higieny, Instytut Ochrony Środowiska) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za ochronę i warunki zdrowotne środowiska.