Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zadań  Sekcji Epidemiologii w Oddziale Nadzoru należy, w szczególności:
  • realizacja zadań nadzoru dotyczącego prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie  chorób zakaźnych i pasożytniczych, sprawowania nadzoru nad szczepieniami ochronnymi, sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne poprzez:
-  gromadzenie i analizę materiałów dotyczących sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych, pasożytniczych, odzwierzęcych i zatruć chemicznych oraz prowadzenie statystyki medycznej w tym zakresie,
-  planowanie, organizacja i nadzór nad wykonaniem zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i odzwierzęcych, zwłaszcza nad przeprowadzaniem dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zachorowań,
-  podejmowanie działań, w sytuacjach kryzysowych, związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego,
-  nadzór nad realizacją szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych, które objęte są Programem Szczepień Ochronnych z uwzględnieniem stosowania preparatów skojarzonych,
-  dystrybucję preparatów szczepionkowych niezbędnych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych na terenie powiatu sokołowskiego,
-  gromadzenie i analizę materiałów sprawozdawczych z wykonania szczepień ochronnych oraz opracowywanie ocen  i wniosków,
-  rejestrację i analizę zgłaszanych przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych,
-  nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
-  prowadzenie i nadzór nad punktem przyjęcia prób,
-  opracowywanie informacji o stanie sanitarnym podmiotów wykonujących działalność leczniczą powiatu sokołowskiego,
-  współpracę z Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
-  prowadzenie ewidencji i nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych oraz kontrola ich zatrudnienia;
  • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego oraz innych  spraw z zakresu administracji państwowej, dotyczących realizowanych zadań;
  • prowadzenie szkoleń, narad, konsultacji i instruktaży dla pracowników placówek   opieki   zdrowotnej;
  • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, instytutami naukowo - badawczymi (Państwowym Zakładem Higieny, Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i służbami w zakresie nadzoru epidemiologicznego.