Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

W związku z realizacją postanowień wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –
  Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim.

Dane do kontaktu:

- ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski,

- tel. (25) 787 23 12 wew. 101 lub (25) 506 50 10,

- fax. (25) 781 27 81,

- e-mail: sokolow@psse.waw.pl

 1. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną obejmujących kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,
  w szczególności dotyczących zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. Powyższe zadania realizujemy m.in. na podstawie:
 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom,
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w art. 23-25 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa) w przypadku naruszenia Państwa praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej "RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą  komunikacji elektronicznej za pomocą adresu: inspektor.rodo@naticom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającego z: Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych przepisów prawa w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa.
 9. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W takim przypadku przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

Inspektorem ochrony danych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim jest
Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e - mail: 
inspektor.rodo@naticom.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.